ETIKK, TEoRI OG METODE

Å forstå konflikt er et spørsmål om etikk

Konflikt handler om tap (av en drøm, en fantasi, en innsats, anseelse, indre verdier) og er en persons forsøk på å gjenopprette egen indre balanse og ta vare på indre verdier. Konflikt er vitalt for utvikling, for en organisasjons evne til å puste. 

Verdighet for alle – er fundamentet i etikken vi må ha med inn i konfliktarbeid. For det er verdigheten som er truet, i konflikt. 

Det er aldri bare én historie om det som utspiller seg. I konfliktarbeid er dette viktig – vi leter ikke etter ”den egentlige sannheten” – det vil snarere øke konflikten, og kan skape utrygghet i miljøet. Vi holder oss til kommunikasjonsteoriens far, Gregory Bateson, som revolusjonerte vår kommunikasjonsforståelse, ved å forstå at verden til enhver tid er multi-historiell. Og at kommunikasjon ikke har en sender-mottaker-logikk, men er en økologi. Alles kommunikasjonsform, påvirker og skaper andres kommunikasjonsform, i en alltid pågående utveksling. Bateson viste oss også at vi ikke har tilgang til ”virkeligheten”, bare til vår fortolkning av den. Og vi tolker ulikt. Det er også denne innsikten som blant annet ligger til grunn for Kahnemanns nobelpris i økonomi i 2002. Han går så langt som til å si, at ”verden henger ikke sammen i det hele tatt, annet enn i ditt hode” (Thinking fast, and slow)

Da er det ikke underlig, at vi ser ulikt på hendelser, og at vi kommer i konflikt. Bak enhver konflikt, ligger et ønske om noe annet. Det er dette Michael White kaller ”The absent but implicitt” (Maps of narrative communication) Dette ”annet” er det som skal forstås, ses og anerkjennes. For i dette, ligger verdigheten og verdiene til de som er i konflikt.

Bak enhver konflikt ligger et ønske om noe annet.   Foto: Slow Design Studio

Bak enhver konflikt ligger et ønske om noe annet. 

Foto: Slow Design Studio

Teori

Teoretikeren og metodikeren Michael White er inspirasjonskilden til mye forståelse av, og arbeid med konflikt. Han sier: Der det er konflikt; bring mennesker sammen å la de bety noe for hverandre. Konflikter oppstår i relasjoner, og må oppløses i relasjoner. Derfor er konfliktarbeid alltid relasjonsarbeid, i blant fulgt av veiledning for enkelte. Det kan noen ganger ta tid, og i blant blir det verre, før det blir bedre. Vi må holde ut med dette, og ikke bli redde. 

Hvis konflikt har ført til at noen opplever seg mobbet eller trakassert, er de faktisk det. Det betyr ikke at mobbing eller trakassering er noens intensjon. Det betyr at vi erfarer hendelser ulikt. Vi kan aldri frata noen deres opplevelse. Derfor er brobygging og forsoning så nødvendig der konflikt utspiller seg. 

Metode

For å unngå nye krenkelser, holdes en stram regi i konfliktarbeid. Det skaper også trygghet. Metodisk jobbes det slik, at alle involverte lyttes til med like stor grad av respekt. Alle fortellinger er sanne, men ulike. De som opplever å være involvert i konflikt, skal få anledning til å møte hverandre med slike holdninger. Skal det forhandles, må anerkjennelse av alle, være basis. 

Slik kan det å komme videre fra konflikt, skape åpnere og mer anerkjennende miljø, der alle parter kan oppleve å bli klokere på livet.

 TONE GRØVER AS © 2016
∞  Slow Design Studio