ETIKK, TEORI OG METODE

ETIKK OG FORSTÅELSE AV LEDELSE 

All ledelse bør ha en klar etisk forankring.

Ledelse, og å utvikle felles lederkultur, handler mer om etikk enn teknikk. I det moderne lederutviklingsmarkedet kan man kjøpe seg de verktøy, teknikker og metoder man vil. Alle virker, om man går tilstrekkelig inn for det. Men de har alle etiske konsekvenser. Spørsmålet ledere må stille seg er: Hva ønsker vi skal virke hos oss? Hva tror vi på, når vi skal få mennesker til å jobbe sammen, ha det gøy og meningsfullt, tåle konflikter og motstand, og samtidig gjøre jobben godt? Hvilket menneskesyn vil vi fundere ledelse på hos oss? 

Å reflektere rundt dette og bli bevisst etikken ledelse skal forankres i, gir dybde og fundament for bruk av eventuelle verktøy og metoder. Og det motsatte; å ta i bruk virksomme verktøy uten å reflektere over deres etiske fundament, er ikke bare uetisk, men som regel også nokså bortkastet. Mennesker reagerer negativt på ”virksomme verktøy” – vi er ikke gjenstander. 

Dette er også mitt etiske fundament, når jeg samarbeider med ledere og organisasjoner. 

Det teoretiske grunnlaget

Det teoretiske grunnlaget er primært knyttet til maktforståelse i vid forstand. Det er med makten ledere kan produsere det de skal produsere, og det er med makten de kan destruere, ødelegge og hindre prosjektet de selv er satt til å lede. Kunne vi kommandere flokken fra A til B, trengte vi ikke maktforståelse. Men alle ledere vet, at det kan vi ikke. Og alle medarbeidere vet, at makten merkes nedenfra. Det er medarbeidere som best vet, om makten utøves godt eller ikke. I dette landskapet trenger ledere å oppøve en sensitivitet for egen makt, og god, åpen kontakt med medarbeidere. Makten skal både hegne om fellesskapet, og sørge for at det leveres, og da må medarbeidere lyttes til, for de sitter på mye av ”fasiten” til trivsel og dermed til effektivitet. 

Metode

Metodisk kretser vi rundt det som gir verdighet til ledere og medarbeidere. En konsulent skal ikke komme utenfra for å dele ut ”diagnoser” – men bistå med veier til ledelse og medarbeiderskap som er riktig for akkurat denne organisasjonen. Vi søker å bli konkrete, og unngå de generelle ”konsulent-ordene”.  Saften og vitaliteten i organisasjonen ligger i fortellingene som skapes om ledere, medarbeidere, arbeidsformer osv, og fortellinger skapes gjennom hvordan vi møtes, snakker sammen, og er overfor hverandre, hver dag, på arbeidsplassen. 

Alt arbeid jeg forestår, har ankerfeste i narrativ teori. Det er teorier om hvordan fortellingene danner en bærende struktur i våre liv, i organisasjoners liv, og i ledelse. Fortellingene påvirkes av hvordan makt utøves, kulturen vi skaper og samtalene mellom mennesker skjer. 

Foto:  ©  Slow Design Studio

Foto: © Slow Design Studio

 TONE GRØVER AS © 2016
∞  Slow Design Studio